Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti zdravlja na radu (,,Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/15), i Pravilniku koji je stupio na snagu 07.01.2017. godine (,,Službeni glasnik RS“, br. 109/16) a odnosi se na pružanje prve pomoći kao i vrsti sredstava i opreme na radnom mestu za pružanje prve pomoći.

Sva  Pravna lica na teritoriji Srbije  su u obavezi da poseduju komplet za pružanje prve pomoći. Kompleti za pružanje prve pomoći mogu posedovati u formi ormarića TS1 ili prenosivih torbica TT1.

Broj kompleta prve pomoći koje je potrebno nabaviti prema broju zaposlenih:

Za poslovne lokacije do 20 zaposlenih 1 komplet za prvu pomoć

Za poslovne lokacije od 20-100 zaposlenih 2 kompleta za prvu pomoć

Dalje, na svakih 100 zaposlenih još po jedan komplet za prvu pomoć